İnsan hakları Ne demektir?

Bu gün evrensel sorunlardan birisi insan haklarının anlaşılması ve korunması. Zira çıkarların ön plana çıktığı günümüzde telafisi zor  şekilde insanların hakları ihlal edilmekte ve büyük balıklar küçük balıkları zor ve icbar ile yutmaktadır. bu sorunu yakından algılayan devletler insan haklarını hem yöneticilerin hemde sivil halkın ilgi odağı yapmak ve gelecek nesillerde insan hakları bilinci oluşturmak için küresel bazda bir çok program gerçekleştirilmekte, bir çok proje uygulanmaktadır. Bu kadar önem verilen şey nedir? Bunun anlamı nasıl öğrenilebilir. Bu yazımızda bulacaksınız. Faydalı olması dileğiyle.

İnsan Haklarının anlamı insanın onuruna uygun yaşayabilmesi, hayatını sürdürebilmesi için gerekli hususlar ve bunların sağlanması için alınması gereken önlemleri ifade etmektedir. Görüldüğü gibi insan haklarının temelinde insan onuru bulunmaktadır. İnsan onurunun sağlanabilmesi için hak ve hürriyetleri bilinçli kullanmak, insanın kemale ulaşması ve mutlu olması, toplumsal barış ve ilerlemenin sağlanması açısından oldukça önemlidir. Öncelikle özgürlüklerin bilinçli kullanılması, hak ve hürriyetlerin türü kadar manasının da iyi öğrenilmesi ve bu anlamlar çerçevesinde hakkı talep edenle hakkı garanti edenin davranması istenen sonuçlara daha kolay ulaşılacaktır. İnsanın hak ve hürriyetlerinin bilincine varması, onları gereğince kullanması ve ötekinin haklarına da riayet etmesi, ilahî sanatı ve hikmeti insanın kendinde ve ötekilerde müşahede etmesi demektir. İnsan hakları konusunda tutarlı çözümlere ulaşabilmek için onun kavramsal temelleri üzerinde durmak, bunların aralarındaki ilişkiyi açıklamak yararlı olacaktır. İnsan hakları öğretisinde hürriyet kavramının oldukça önemli bir yeri vardır. Hürriyet, insan hayatını ve toplum düzenini anlamlı hale getiren bir koşuldur.

Geniş bilgi için bakınız: http://www.koprudergisi.com/index.asp?Bolum=EskiSayilar&Goster=Yazi&YaziNo=807

Bu yazı için yapılan aramalar :

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at http://www.eombudsman.org/danisman/insan-haklari-ne-demektir/trackback/ or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.