Demokratik Vatandaşlık Nedir?

Demokratik vatandaşlık ne demektir?

Vatandaşlık, genellikle bir ülke olan politik kurumların bir parçası olmak demektir. Anayasal ülkelerde, o ülkede yaşayanların devlet tarafından anayasada vaadedilen haklardan yararlanmaları için o ülkeye vatandaşlık bağı ile bağlı olmaları gereklidir. Bu kişilere vatandaş denir. Vatandaşın politik katılım hakkı vardır.
Türk anayasasının 66. maddesi, “Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’dür” demektedir. Bu ilke, anayasa hukuku bakımından, vatandaşların siyasal haklardan yararlanmaları açısından önemlidir. İdare hukuku ve sosyal güvenlik hukuku, ceza hukuku, uluslararası hukuk, insan hakları, usul hukuku, vergi hukuku açısından da vatandaşlık tanımı birçok özellik kazanmıştır.
Uluslararası hukuk ilkeleri, vatandaşlık hakkında üç ilke benimser: Her kişinin vatandaşlığı olmalıdır, her kişinin yalnız bir vatandaşlığı olmalıdır, kişi vatandaşlığını seçmede ve değiştirmede özgür olmalıdır.

Vatandaş Olma Bilinci, bir vatandaşın haklarının ve görevlerinin farkında olmasıdır. Demokratik yönetimin varlığı ve sürekliliği; vatandaş olma bilincine sahip ve bu bilinç çerçevesinde uygun davranışlar sergileyen insanların çoklukta olmasıyla sağlanabilir.

Başka bir ifade ile vatandaş olma bilinci, vatandaşın demokrasi, eşitlik ve özgürlük gibi değerleri benimsemek ve demokrasinin gereğine inanmış olmasıdır.

Demokratik vatandaşlık ise, vatandaş olarak haklarının ve sorumluluklarının bilincinde olma, yasalara titizlikle uyma, diğer insanlara karşı saygılı ve hoşgörülü davranma, şiddetten yana değil, barıştan yana olma, her türlü ayrımcılığa karşı olma demektir.

Bir ülkede vatandaşlar demokratik görev ve sorumluluklarını yerine getirmezlerse önemli sorunlar ortaya çıkar. Öncelikle yönetim dürüst, bilgili, çağdaş ve ülke çıkarları için çalışacak kişilerin elinde olmaz. Yöneticiler halkı temsil edemez. Demokratik yönetimin yerini baskıcı yönetim alır. İnsan hakları korunamaz. Bazı kişi ve gruplara ayrıcalık tanınır. Sonuçta yönetenler yönetilenler üzerinde baskı kurar ve zamanla bu baskı diktatörlüğe dönüşür.
Bu konuda geniş bilgi için bakınız: http://www.msxlabs.org/forum/sosyoloji/214639-vatandaslik-nedir-vatandaslik-hak-ve-gorevleri.html#ixzz21sI80nmE

Bu yazı için yapılan aramalar :

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at http://www.eombudsman.org/danisman/demokratik-vatandaslik-nedir/trackback/ or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.